رسانه شکوه بختیاری را چگونه ارزیابی می کنید؟
(40.02%) 2576
عالی
(31.33%) 2017
خوب
(24.20%) 1558
متوسط
(4.428%) 285
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 6436