رسانه شکوه بختیاری را چگونه ارزیابی می کنید؟
(40.01%) 2576
عالی
(31.36%) 2019
خوب
(24.20%) 1558
متوسط
(4.426%) 285
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 6438